AUTOKEMP Hejnice

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a chatky v areálu Autokempu Hejnice, jejímž provozovatelem je společnost NUDA-NE s.r.o., Kokořínská 1809, 276 01 Mělník, IČ: 26454840.

 1. V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.

 2. Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu mírně odlišné, ale srovnatelné ubytování, které se v podstatě neodchyluje od závazně potvrzené objednávky.

 3. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez storno poplatku, a to nejméně 60 dnů před oznámeným dnem příchodu.

 4. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

 5. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00. Host je povinen opustit v den skončení pobytu chatku nejpozději do 10:00, prostor pro stany a karavany nejpozději do 12:00. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

 6. Host platí za ubytování předem.

 7. Při ukončení pobytu v chatce musí host chatku předat správci kempu.

 8. Host má právo používat veškeré zařízení kempu a služeb ubytovatele.

 9. V chatkách nesmí být bez souhlasu provozovatele kempu přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.

 10. Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

 11. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.

 12. V době od 22:00 do 8:00 je nutno dodržovat noční klid.

 13. V areálu kempu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.

 14. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.

 15. Vlastní ohraničování stanů příkopem nebo jiným způsobem není dovoleno.

 16. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.

 17. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v areálu kempu mohou parkovat motorová vozidla pouze na místech k tomu určených, a to na základě souhlasu provozovatele kempu. Provozovatel kempu si vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný v rozporu s tímto ujednáním, tedy na místě, které není vyhrazeno pro parkování a na základě souhlasu.

 18. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

 19. Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v objektech kempu vlastní el. spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů).

 20. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti do 6-ti let bez doprovodu dospělých v prostorách ubytovatele.

 21. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití v areálu kempu provozují hosté na vlastní nebezpečí. Autokemp Hejnice nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

 22. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy.

 23. Autokemp Hejnice nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto způsobeny zaměstnancem kempu. Za věci volně odložené jinde neručí.

 24. Žádná plocha v areálu kempu není hlídaným parkovištěm. Auta či ostatní dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídány. Autokemp Hejnice tudíž nezodpovídá za jejich případné poškození či odcizení.

 25. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

 26. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu a chatkách. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu a charek vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500 Kč nebo dle skutečné výše.

 27. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.