AUTOKEMP Hejnice

REZERVACE CHAT

Provoz ATC v r. 2021 : zahájení sezony - 24. května ( předběžné rozhodnutí vlády ČR )

                                      ukončení sezony - 30. září

ATC není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

ATC is not suitable for people with reduced mobility.

ATC ist nicht geignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Pobyt v chatách - minimální délka pobytu 2 noci

Stay in huts - minimal lenght of stay 2 nights

Aufenthalt im Bungalow - Minimallänge Aufenthalt 2 Nächte

Pobyt v chatách (květen, červen, září) - platba pouze za obsazená lůžka

Stay in huts (May, June, September) - Payment only for occupied bed

Aufenthalt im Bungalow (Mai, Juni, September) - Bezahlung für besetzte Betten

Pobyt v chatách (červenec, srpen) - platba za celou chatu

Stay in huts (July, August) - Payment for the whole hut

Aufenthalt im Bungalow (July, August) - Bezahlung für den gesamten Bungalow

Vyplněný rezervační formulář zašlete na info@autocamphejnice.cz

Send the completed reservation form to info@autocamphejnice.cz

Senden Sie das ausgefüllte Reservierungsformular an info@autocamphejnice.cz


Stornopoplatky

Dle obecně závazných právních předpisů je host oprávněn od rezervace odstoupit kdykoliv před zahájením pobytu bez udání důvodu, resp. za jakýchkoli jiných důvodů je smluvní vztah zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení (storno) doručeno dodavateli. Host bere na vědomí, že jeho odstoupením od rezervace vzniká ubyvateli újma spočívající v ušlém zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním hosta, proto sjednávají smluvní strany odstupné (stornopoplatky), které se host v případě jeho odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.

Stornopoplatky činí:

35% z celkové ceny pokud k odstoupení od rezervace ze strany hosta dojde více než 14 dní před začátkem pobytu včetně 14. dne,

50% z celkové ceny pokud k odstoupení od rezervace ze strany hosta dojde méně než 14 dní před začátkem pobytu.

Pokud host na pobyt nenastoupí, má se za to, že odstoupil od rezervace bez udání důvodu k prvnímu dni pobytu a účtované poplatky budou ve výši 100%.